_MG_1291
_MG_1291

_MG_1279
_MG_1279

_MG_1247
_MG_1247

_MG_1291
_MG_1291

1/3
New Lab (Kyaukse)

သြဂုတ်လ ( ၁၀ ) ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ကျောက်ဆည်မြို့တွင် ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်ပါပြီ

Get Result

သင်ကိုယ်တိုင် ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်လာရောက်စစ်ဆေးပါက အဖြေများကို Website တွင်ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Covid -19

Covid-19 နှင့်ပတ်သတ်သော သတင်းများ၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်များကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။

Your health check up result is ready !

Accuracy, Timeliness, Expertise, Passion to Care

Collection Center

Statellite Lab

Event on this week

Home bloodesservice.jpg
Home Blooded Service

View >>

Covid -19 News
covid_shopping_၆
covid_shopping_၆

covid shopping 5
covid shopping 5

Publication avoid
Publication avoid

covid_shopping_၆
covid_shopping_၆

1/13
Facebook Feed 

Blog for You